Thursday, February 26, 2015

Chương Trình Tang Lễ Trung Úy Phạm Ngợi DCT71


Sinh ngay 20 thang 9 nam 1943
Mat ngay 29 thang 4 nam 2015

thu Sau 01 thang 5 (bao gom le xac va phat tang 4.30pm)
Nha quan Restland
13005 Greenville Ave, Dallas
Thăm viếng từ 9am to 8pm

Thu Bay 10am  le tien dua
Nha tho Duc Me Hang Cuu Giup
2121 W Apollo Rd, Garland.
Anh Phạm Ngợi đã ra đi vào lúc 5:07 am sáng 29 tháng 4 năm 2015
tại Dallas Texas U.S.A.

Anh Phạm Ngợi và Nguyễn Duy Tựu Đoàn 11 SCT

PhạmNgợi, Trần Văn Miên, La Chiến Thắng, Trần Đức Lâm và 
Nguyễn Ngọc Minh


Chị Hoàng Hồng, Mr. Clide Sincere, Chị Chiêu, Phạm Ngợi, Chị Nguyên, Chị Thiện anh chị Nguyễn Văn Kiệt
Nguyễn Duy Tựu, Hoàng Hồng, Đặng Phước Nguyên, Lâm Ngọc Chiêu, Nguyễn Văn Thiện

Nguyễn Văn Ẩn, Hoàng Như Bá anh Phạm Ngợi và NT Nguyễn Hải Triều

Nguyễn Văn Thiện và anh Phạm Ngợi tham dự đám tang 
của C/H Hoàng văn  Hồng

Võ Tấn Y, Nguyễn Toàn, Con Trai và Chị Ngợi, Anh Thông, 
Hoàng Như Bá, Nguyễn Đức Lâm và Trần Thanh Toán 
(Anh Ngợi ngồi xe lăn) 2013 Dallas

Wednesday, February 25, 2015

22 năm đã trôi qua

Hàng đứng:
Phạm Hòa 72, Nguyễn Văn Tuyên 71, Ngô Lý BCH/SCT, Phạm Đức Trung 72 (PA) Nguyễn Văn Thoại 75, Nguyễn Đình Mạnh 71, 
Hành ngồi:
BS Nguyễn Văn Hưng NKT Nguyễn Văn Hòa 11, BCH/SCT (em trai BS Hưng) (PA) Huỳnh Văn Đức 71, Nguyễn Đa 71, Võ Văn Hương 72, Vũ Ngọc Doanh 71, BCH/SCT, Hùng Râu BCH/SCT

Anh Vũ Ngọc Doanh Houston TX 2015

 BS Nguyễn Văn Hưng và anh Nguyễn Đa 2015

 Anh Lộc, Anh Tài, Anh Đức và anh Thu


Tuesday, February 24, 2015

Gia Đình Mủ Đỏ Nam California U.S.A. Tân Niên 2015


 Anh Phan Nhật Nam, Ngọc Minh, Phạm Hòa, Anh Hồ Tịnh, NT Phạm Đình Cong, NT Đường


 MD Nguyễn Văn Hùng, Ngọc Minh, Lôi Hổ Lưu Văn Thuần, Hắc Long Rinh Nguyễn

 Lôi Hổ Huỳnh Ngọc Thương và Mủ Đỏ Phan Nhật Nam


 Lôi Hổ Huỳnh Ngọc Thương và Lôi Hổ Hồ Tịnh Chiến Đoàn 1 Xung Kích

 Liên Hội CCS Sở Bắc Tống Thái, LH Hồ Tịnh, LH Lưu Văn Thuần, HL Rinh Nguyễn, 
HL Phạm Hòa, LH Huỳnh Ngọc Thương

 Anh Chị Nguyễn Văn Hùng

 Ban AVT Kingbee Đặng Quỳnh, Trần Đắc

 C/H vui mừng gặp nhau


 NT Nhảy Dù
 Các NT Nhảy Dù


 Anh Chị Richard Bùi

 Gia Đình Mủ Đỏ và hoạt cảnh Hội Nghị Diên Hồng
 MD Đức MD Minh, MD Đào Kim Trọng


 MD Nguyễn Văn Triệu Bà Hạnh Nhơn và Hội HO Cứu Trợ TPB/QP QLVNCH

 NT Phạm Đình Cung đang làm việc với QC 204
 Ban AVT và Nha Kỹ Thuật

 Chị Phượng Khanh và Minh Hạnh


 Gia Đình Không Quân tham dự Tân Niên Nhảy Dù

 Hải Quân Đặng Thành Long và Nha Kỹ Thuật

 Ban AVT Tân Thời

 Nhảy Dù Đồng Đế Vũ Bắc và NKT Đồng Đế Phạm Hòa

 KQ Nguyễn Văn Hùng và KQ Nguyễn Thị Hạnh Nhơn

 NT Trung Tá Vương Đình Thuyết


 KQ và NKT

 Lôi Hổ Phạm Đình Cung và Lôi Hổ Lưu Văn Thuần Chiến Đoàn 1 Xung Kích Phái Đoàn Nha Kỹ Thuật

 Anh Chị Bùi Tường Cảnh F5

 GDMD và hoạt cảnh Hội Nghị Diên Hồng


QC204 ND, NT Phạm Đình Cung và Phạm Hòa