Friday, February 5, 2016

Đại Tá Đoàn Văn Nu Giám Đốc Nha Kỹ Thuật BTTM/QLVNCH

Đại Tá Nu tại Subic Bay Philippine

Th/Tá Nguyễn Văn Nhờ, Th/Tá Lữ Triệu Khanh, Đại Tá Đoàn Văn Nu và các cố vấn MACV-SOG